Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Ψαλμός Η' (8)


English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified


Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομα σου εν πάση τη γη! 
Ότι επήρθη η μεγαλοπρέπεια σου υπεράνω των ουρανών. 
Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσαι εχθρόν και εκδικητήν. 
Ότι όψομαι τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, ά συ εθεμελίωσας. 
Τί έστιν άνθρωπος, ότι μιμνήσκη αυτού; ή υιός ανθρώπου, ότι επισκέπτη αυτόν; 
Ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ΄ αγγέλους· δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. 
Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έτι δε και τα κτήνη του πεδίου. 
Τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. 
Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομα σου εν πάση τη γη!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου