Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Ψαλμός ΙΓ' (13)


           English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified


Είπεν άφρων εν καρδία αυτού· ουκ έστι Θεός. 
Διεφθάρησαν και εβδελύχθησαν εν επιτηδεύμασιν, ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός.
Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων, του ιδείν ει έστι συνιών ή εκζητών τον Θεόν. 
Πάντες εξέκλιναν, άμα ηχρειώθησαν· ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός.
Ουχί γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν; οι εσθίοντες τον λαόν μου εν βρώσει άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο.
Εκεί εδειλίασαν φόβω, ού ουκ ην φόβος· ότι ο Κύριος εν γενεά δικαίων.
Βουλήν πτωχού κατησχύνατε· ο δε Κύριος ελπίς αυτού έστι.
Τις δώσει εκ Σιών το σωτήριον του Ισραήλ;
Εν τω επιστρέψαι Κύριον την αιχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλλιάσεται Ιακώβ και ευφρανθήσεται Ισραήλ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου