Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Ψαλμός ΝΑ' (51)


         English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified


 Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός;

 Ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ωσεί ξυρόν ηκονημένον εποίησας δόλον.
 Ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθωσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλήσαι δικαιοσύνην.
 Ηγάπησας πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν.
 Δια τούτο ο Θεός καθέλοι σε εις τέλος· εκτίλαι σε και μεταναστεύσαι σε από σκηνώματος σου και το ρίζωμα σου εκ γης ζώντων.
ψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ΄αυτόν γελάσονται και ερούσιν.
Ιδού άνθρωπος, ός ούκ έθετο τον Θεόν βοηθόν αυτού, αλλ΄ επήλπισεν επί τω πλήθει του πλούτου αυτού και ενεδυναμώθη επί τη ματαιότητι αυτού.
Εγώ δε, ωσεί ελαία κατάκαρπος εν τω οίκω του Θεού· ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. 
Εξομολογήσομαι σοι εις τον αιώνα, ότι εποίησας και υπομενώ το όνομά σου, ότι χρηστόν εναντίον των οσίων σου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου