Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Προσευχή μετά το φαγητό - Prayer after eating


                English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

    Εύχαριστούμεν σοι, Χριστέ ό Θεός, ότι ενέπλησας ή μας των επιγείων σου αγαθών. Μή στερήσης ημάς και τής επουρανίου σου βασιλείας. Άλλ’ ώς έν μέσω τών μαθητών σου παρεγένου, Σωτήρ, τήν ειρήνην διδούς αύτοίς, έλθέ και μεθ’ ημών και σώσον ημάς.   Αμήν.
          Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματικαὶ νῦν καὶ ἀεὶ 
   καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνωνἈμήν.
         Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.
         Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου